• Polityka informacyjna

Polityka informacyjna

Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego

Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego za 2021

Zasady ładu korporacyjnego

Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Zasad ładu korporacyjnego

Struktura organizacyjna

Zasady dostępu do informacji o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczących adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Dynowie

Polityka informacyjna

Informacje wynikające z art 111a Prawa Bankowego 2019

Informacje wynikające z art 111a Prawa Bankowego 2020

Bilans 2019r.

Bilans 2020r.

Sprawozdanie finansowe za 2021r.

Opis systemu kontroli wewnętrznej.

Informacja dodatkowa do bilansu 2020r.

Informacja dodatkowa do bilansu 2021r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego 2019

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego 2020

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego 2021

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału 2019r.

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału 2020r.

Informacja z zakresu profilu ryzyka za 2021r.

Informacja w zakresie należności nieobsługiwanych

Informacja w zakresie należności nieobsługiwanych za 2021

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2021

Osoby upoważnione 2021

Skład Rady Nadzorczej Banku

Teren działania Banku

Informacja o stosowanych kursach walutowych

Informacje wynikające z ustawy Prawo bankowe oraz rekomendacji KNF za 2021r.

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR. o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/.

 

© Bank Spółdzielczy w Dynowie 2022, Strona wykorzystuje pliki Cookies