Władze Banku

Zgodnie z zapisem Statutu, organami Banku są:

  • Zebranie Przedstawicieli (ZP)
  • Rada Nadzorcza (RN)
  • Zarząd
  • Zebranie Grup Członkowskich

Najważniejszym organem Banku jest ZP w liczbie 26 delegatów wybieranych na zebraniach 5 Grup Członkowskich. Działalność Banku nadzoruje siedmio osobowa RN wybierana przez ZP na okres 4-letniej kadencji. Ostatnie wybory do RN miały miejsce w 2019r. RN jest kolegialnym organem władzy Banku, który pełni funkcje nadzorcze, opiniodawcze i kontrole. Reprezentuje ona członków (właścicieli) w okresach między ZP i bieżąco strzeże ich interesów. Bankiem kieruje 3-osobowy Zarząd powołany przez RN na czas nieokreślony. Wszyscy członkowie Zarządu są pracownikami Banku. Zarząd uprawniony jest do prowadzenia spraw Banku i reprezentowania go na zewnątrz w zakresie wszelkich czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pracą Zarządu kieruje Prezes.

Aktualny skład osobowy Zarządu przedstawia się następująco:

  • Stanisław Baran – Prezes Zarządu Banku (od 26.11.2003r.)
  • Tomasz Bialic – Wiceprezes Zarządu Banku (od 01.02.2021r.)
  • Paweł Bury – Wiceprezes Zarządu Banku (od 30.12.2022r.)

© Bank Spółdzielczy w Dynowie 2022, Strona wykorzystuje pliki Cookies