Historia banku

Bank Spółdzielczy w Dynowie położony jest w samym sercu Pogórza Dynowskiego. Miasto będące siedzibą Banku Spółdzielczego jest jedyną miejscowością Pogórza posiadającą prawa miejskie uzyskane jeszcze na początku XV wieku. To stary gród, obwarowany niegdyś murami, twierdza broniąca Tatarom dostęp do szlaków handlowych. Posiadał także zamek, po którym pozostały jedynie wspomnienia i miejsce zwane Zamczyskiem. Ponad 560 lat trwa Dynów jako miasto na niewielkim wzniesieniu, opadającym w wąską i malowniczą dolinę Sanu. Losy Dynowa począwszy od pierwszej połowy XV wieku nie różniły się zbytnio od przeszłości innych miast. Wojny, najazdy, pożary, zmieniający się właściciele, okresy rozwoju i upadku tworzyły bogatą historię. Odbudowany i rozbudowany w ostatnich dziesięcioleciach Dynów stanowi nieformalną stolicę Pogórza Dynowskiego, ośrodek gospodarczy dający pracę wielu okolicznym mieszkańcom. Początki działalności kredytowej w mieście Dynowie należącym do Galicji sięgają czasów zaborów. Po wielu staraniach Sejmu Galicyjskiego, Rząd w 1844r. przyjął projekt utworzenia instytucji kredytowej. Tego samego roku powstała Galicyjska Kasa Oszczędności a w 1890r. Bank Włościański - o typowo lichwiarskiej działalności prowadzonej głównie przez Żydów. Bank Spółdzielczy w Dynowie kilkakrotnie zmieniał swoją nazwę i swój statut. Jego początki sięgają roku 1891 kiedy to zaczął funkcjonować jako Towarzystwo Zaliczkowe w Dynowie Stowarzyszenie Zarejestrowane z Ograniczoną Poręką. Do najbardziej gorliwych organizatorów utworzenia Towarzystwa Zaliczkowego w Dynowie stanowiącego swego rodzaju przeciwwagę dla istniejącego już w Dynowie Banku Żydowskiego należeli: Julian Schaitter, Stefan i Zbigniew Trzecieski, Władysław Biega, ks. Gabriel Sałustowicz. Celem działania w/w Towarzystwa było „prowadzenie handlu bankowego w celu dostarczenia go wyłącznie swoim na umiarkowany procent oraz potrzebującym pieniędzy na obroty w gospodarstwie lub rzemiośle za pomocą wspólnego kredytu wszystkich członków”. W latach 1943-1950 istniał pod nazwą Bank Spółdzielczy w Dynowie z odpowiedzialnością ograniczoną.  22.06.1950r. na Walnym Zgromadzeniu zatwierdzono nowy statut, dokonano zmiany nazwy na Gminną Kasę Spółdzielczą. Jako cel działalności Kasy określono pomoc w podnoszeniu dobrobytu i kultury bezrolnych, małorolnych i średniorolnych chłopów, zgodnie z planami rozwoju gospodarczego wsi oraz obrona ich przed lichwą i wyzyskiem kapitalistycznym na wsi. W latach 1957-1961 istniał pod nazwą Kasa Spółdzielcza w Dynowie. Obecna nazwa Bank Spółdzielczy w Dynowie obowiązuje od 01.09.1961r. Na podstawie umowy zrzeszenia Bank Spółdzielczy zrzeszony był w Gospodarczym Banku południowo-zachodnim S.A. we Wrocławiu, zaś obecnie zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie. Należy również do Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie. W dniu 01.09.1997r. Bank Spółdzielczy w Dynowie w wyniku fuzji przyłączył Bank Spółdzielczy w Nozdrzcu i kolejno od 01.01.1999r. Bank Spółdzielczy w Kańczudze, Dubiecku i Krzywczy.Tak więc Bank Spółdzielczy w Dynowie posiada Centralę oraz Jednostkę w Dynowie, 3 Oddziały (Nozdrzec, Kańczuga, Dubiecko), 5 Filii (Krzywcza, Rzeszów, Przemyśl I, Przemyśl II, Fredropol) oraz 6 Punktów Obsługi Klienta (Izdebki, Sietesz, Pantalowice, Kańczuga, Przemyśl, Krasiczyn)oraz 13 Bankomatów (Dynów Mickiewicza, Dynów Grunwaldzka, Dubiecko, Nienadowa, Kańczuga Rynek, Kańczuga Węgierska, Nozdrzec, Krzywcza, Krasiczyn, Przemyśl Grunwaldzka, Przemyśl Mickiewicza, Przemyśl Plac Legionów, Fredropol, Rzeszów). Bank Spółdzielczy w Dynowie prowadzi obsługę bankową osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Zakres działania Banku obejmuje zarówno czynności bankowe, takie jak np.: prowadzenie rachunków bankowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, rozliczeń pieniężnych w formie elektronicznej ELIXIR, udzielanie gwarancji i poręczeń bankowych, prowadzenie operacji czekowych i wekslowych, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, przyjmowanie wszelkiego rodzaju opłat, wydawanie kart płatniczych VISA, prowadzenie obsługi dewizowej oraz usług internetowych, Bank Spółdzielczy w Dynowie stara się również w miarę swoich możliwości prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.

Bank Spółdzielczy w Dynowie w swojej działalności kieruje się określonymi celami. Do najważniejszych należą:

    • zaspokojenie potrzeb właścicieli banku;
    • poprawa kontaktów z klientami;
    • zwiększenie udziału w rynku;
    • poprawa jakości świadczonych usług;
    • poprawa wizerunku Banku.

Wspólnym wysiłkiem budujemy lepszą przyszłość

© Bank Spółdzielczy w Dynowie 2022, Strona wykorzystuje pliki Cookies