Polityka informacyjna

Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego
Zasady ładu korporacyjnego
Oświadczenie dot ładu korporacyjnego Rada Nadzorcza
Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Zasad ładu korporacyjnego
Struktura organizacyjna
Zasady dostępu do informacji o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczących adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Dynowie
Polityka informacyjna
Informacje wynikające z art 111a Prawa Bankowego 2019
Informacje wynikające z art 111a Prawa Bankowego 2020
Bilans 2019r.
Bilans 2020r.
Informacja dodatkowa do bilansu 2020r.
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego 2019
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego 2020
Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału 2019r.
Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału 2020r.
Informacja w zakresie należności nieobsługiwanych
Oświadczenie Zarządu
Osoby upoważnione 2021
Skład Rady Nadzorczej Banku
Teren działania Banku
Informacja o stosowanych kursach walutowych

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR. o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/.