Polityka informacyjna

Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego
Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego za 2021
Zasady ładu korporacyjnego
Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Zasad ładu korporacyjnego
Struktura organizacyjna
Zasady dostępu do informacji o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczących adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Dynowie
Polityka informacyjna
Informacje wynikające z art 111a Prawa Bankowego 2019
Informacje wynikające z art 111a Prawa Bankowego 2020
Bilans 2019r.
Bilans 2020r.
Sprawozdanie finansowe za 2021r.
Opis systemu kontroli wewnętrznej.
Informacja dodatkowa do bilansu 2020r.
Informacja dodatkowa do bilansu 2021r.
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego 2019
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego 2020
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego 2021
Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału 2019r.
Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału 2020r.
 Informacja z zakresu profilu ryzyka za 2021r.
Informacja w zakresie należności nieobsługiwanych
Informacja w zakresie należności nieobsługiwanych za 2021
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2021
Osoby upoważnione 2021
Skład Rady Nadzorczej Banku
Teren działania Banku
Informacja o stosowanych kursach walutowych
Informacje wynikające z ustawy Prawo bankowe oraz rekomendacji KNF za 2021r.

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR. o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/.