Kredyty - Klienci Indywidualni

Kredyt odnawialny w ROR

Kredyt odnawialny w ROR udzielany jest w formie linii kredytowej na okres 12 miesięcy. Oprocentowanie kredytu wynosi 7,20% w skali roku. 1,00% w skali roku od kwoty niewykorzystanego limitu. Istnieje możliwość odnowienia kredytu bez konieczności spłaty istniejącego zadłużenia poprzez zawarcie umowy na kolejny okres. Z tytułu udzielenia limitu kredytowego Bank pobiera prowizję w wysokości 2% kwoty udzielonego kredytu lub 1% od kwoty przedłużonego kredytu na następny okres, 2% od kwoty podwyższonego limitu w trakcie trwania umowy.

  • okres kredytowania : 1 rok ( z możliwością odnowienia na rok następny);
  • do 5.000,00 zł bez poręczyciela;
  • maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej kredytobiorcy;

Kredyt odnawialny oznacza, że każda spłata całości lub wykorzystanej części kredytu powoduje, iż odnawia się on do kwoty określonej w umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie określonym w umowie. Wykorzystanie kredytu następuje poprzez wypłaty z ROR.

Aktualna Tabela oprocentowania wraz z symulacją kredytu dostępna jest w placówkach Banku. Serdecznie zapraszamy.   

Kredyt gotówkowy konsumpcyjny - Na każdy dzień

RRSO dla reprezentatywnego przykładu wyliczony na dzień 10.07.2020r. wynosi 11,08% dla całkowitej kwoty kredytu 1.000,00 zł, okres kredytowania 12 miesięcy, oprocentowanie zmienne 4,80% w skali roku, prowizja 30,00 zł, 12 rat malejących w tym 1 rata 87,45 zł, kwota odsetek 26,17 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 1.056,17 zł.  

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Kwota kredytu od 500 do 50.000 zł Okres kredytowania: od 12 do 36 miesięcy

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) na dzień 31.03.2021r. wynosi: 6,87% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł., okres kredytowania 12 miesięcy; oprocentowanie kredytu: 4,80% w stosunku rocznym . Równa rata miesięczna: 427,66 zł. Suma odsetek      w całym okresie kredytowania 131,90 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 1,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 50,00 zł. Całkowity koszt kredytu: 5.181,90 zł.

Własny kąt

KREDYT MIESZKANIOWY „WŁASNY KĄT” to doskonałe wsparcie finansowe, które można przeznaczyć m. in. na : 1. zakup działki budowlanej; 2. zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; 3. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym: - budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego, - generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów, - zakup działki gruntu z rozpoczętą budową; 4. inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego: - budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, - generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów; zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę), w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej.

KREDYT MIESZKANIOWY „WŁASNY KĄT” to : - finansowanie do 80% wartości nieruchomości, - długi okres kredytowania  - do 30 lat, - szeroki zakres kredytowania, - minimalna kwota kredytu wynosi 50 000 zł, - spłata kredytu w ratach malejących lub równych, - prowizja Banku:  od 1,00% do 2,00% dla kredytu do 100 000 zł. od 0,51% do 0,99% dla kredytu powyżej 100 000 zł. - oprocentowanie kredytu: stopa referencyjna WIBOR 3M + marża od 3%

Kredyt mieszkaniowy "własne lokum"

  KREDYT MIESZKANIOWY „WŁASNE LOKUM” to doskonałe wsparcie finansowe,  które można przeznaczyć na : - zakup lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym i jego wykończenie, - zakup domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym i jego wykończenie. KREDYT MIESZKANIOWY „WŁASNE LOKUM” to : - finansowanie do 80% wartości nieruchomości, - długi okres kredytowania  - do 25 lat, - minimalna kwota kredytu wynosi 100 000 zł, - spłata kredytu w ratach malejących lub równych, - prowizja Banku: 0,50% kwoty kredytu dla posiadaczy ROR, 1,00% kwoty kredytu dla klientów nie posiadających w Banku ROR. - oprocentowanie kredytu: stopa referencyjna WIBOR 3M + marża od 2%

Kredyt gotówkowy do 10-ciu lat

RRSO dla reprezentatywnego przykładu wyliczony na dzień 10.07.2020r. wynosi 8,84% dla całkowitej kwoty kredytu 10.000,00 zł na cele konsumpcyjne, spłacanego w 120 ratach kapitałowo-odsetkowych (malejące saldo) – 144,88zł (najwyższa rata), przy prowizji za udzielenie kredytu 500,00 zł. Stopa oprocentowania kredytu przez cały okres obowiązywania umowy 7,20 % w stosunku rocznym (oprocentowanie zmienne). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 14.633,86 zł, w tym: całkowita kwota kredytu 10.000,00 zł, odsetki  4.133,86 zł, prowizja za udzielenie kredytu 500,00 zł.  

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Uniwersalny kredyt hipoteczny

Oprocentowanie kredytu uzależnione jest od stawki WIBOR 3M i wynosi WIBOR3M + marża (od 4,00% negocjowane).  

  • od kredytu w kwocie 40.000,00 zł do 100.000,00 zł pobierana jest prowizja 1,00% do 2,00% (negocjowane)
  • od kredytu w kwocie powyżej 100.000,00 zł pobierana jest prowizja 0,51% do 0,99% (negocjowane)

Informacja o ryzyku zmiennej stopy procentowej

Wniosek o wakacje kredytowe

Bank Spółdzielczy w Dynowie informuje, iż zgodnie z zapisami Ustawy o finansowaniu społecznościowym dla  przedsięwzięć gospodarczych i  pomocy kredytobiorcom, Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych ma możliwość zawieszenia spłaty kredytu, tzw. „wakacje kredytowe” na maksymalnie 8 miesięcy w latach 2022 - 2023. Na wniosek Kredytobiorcy w ramach ustawowych wakacji kredytowych od 1 sierpnia 2022 r. przysługuje Kredytobiorcy możliwość zawieszenia spłaty kredytu mieszkaniowego w następujących  okresach:

 • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze maksymalnie dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze maksymalnie dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.
Kto może złożyć wniosek? Kredytobiorca ma prawo do skorzystania z wakacji kredytowych jeśli spełnia wszystkie poniższe warunki:
 • Umowa kredytowa została zawarta przed 1 lipca 2022 r.
 • Okres kredytowania kończy się po 31 grudnia 2022 r.
 • Kredyt hipoteczny jest w złotych polskich.
 • Umowa została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych
Informację o zawieszeniu spłaty przekażemy do Biura Informacji Kredytowej. Jak złożyć wniosek? Wniosek o wakacje kredytowe kredytobiorca może składać od dnia 29.07.2022 r.:
 • w systemie bankowości elektronicznej EBO (wyłącznie w sytuacji kiedy w umowie kredytowej występuje 1 Kredytobiorca);
 • w Placówce Banku;
 • drogą mailową, wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub ePuap wszystkich Kredytobiorców;
 • drogą pocztową na adres Banku.
Kto podpisuje Wniosek o wakacje kredytowe? Wniosek powinien być podpisany przez wszystkich kredytobiorców. Bank informuje, że z uwagi na dostępne w Banku rozwiązania systemowe, wnioski złożone po godz. 1100 mogą zostać przekazane do realizacji w kolejnym dniu roboczym.