Jesteś w:
BS Dynów| O banku | Władze banku |

Władze banku

        Zgodnie z zapisem Statutu, organami Banku są:

  •         Zebranie Przedstawicieli (ZP)
  •         Rada Nadzorcza (RN)
  •         Zarząd
  •         Zebranie Grup Członkowskich

 

Najważniejszym organem Banku jest ZP w liczbie 26 delegatów wybieranych na zebraniach 5 Grup Członkowskich.

Działalność Banku nadzoruje siedmio osobowa RN wybierana przez ZP na okres 4-letniej kadencji. Ostatnie wybory do RN miały miejsce w 2019r. RN jest kolegialnym organem władzy Banku, który pełni funkcje nadzorcze, opiniodawcze i kontrole. Reprezentuje ona członków (właścicieli) w okresach między ZP i bieżąco strzeże ich interesów.

Bankiem kieruje 3-osobowy Zarząd powołany przez RN na czas nieokreślony. Wszyscy członkowie Zarządu są pracownikami Banku. Zarząd uprawniony jest do prowadzenia spraw Banku i reprezentowania go na zewnątrz w zakresie wszelkich czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pracą Zarządu kieruje Prezes.

 

Aktualny skład osobowy Zarządu przedstawia się następująco:

  • Stanisław Baran     –     Prezes Zarządu Banku (od 26.11.2003r.)
  • Adam Ryba     –     Wiceprezes Zarządu Banku (od 26.11.2003r.)
  • Tomasz Bialic     –     Wiceprezes Zarządu Banku (od 11.01.2021r.)