Jesteś w:

Usługi faktoringowe

Faktoring jest kompleksowym produktem finansowym i jednocześnie źródłem finansowania działalności bieżącej firmy. Jako uzupełnienie istniejącego kredytu pozwala przedsiębiorcy uzyskać także dodatkowe usługi, jakimi są administrowanie i zarządzanie wierzytelnościami, dochodzenie należności oraz przejęcia ryzyka zapłaty za wierzytelność (finansowanie połączone z ubezpieczeniem obrotu gospodarczego).
 
Faktoring jako kompleksowe narzędzie umożliwia:
 
►pomoc w finansowaniu działalności bieżącej firmy bez konieczności angażowania majątku na zabezpieczenie oraz zapewnienie elastycznego finansowania bieżącej działalności, dopasowanego do wzrostu obrotów,
 
►poprawę płynności finansowej w wyniku przedterminowego spływu należności z uwzględnieniem występujących opóźnień w zapłacie oraz poprawę struktury bilansu (zamiana należności na gotówkę, spadek stanu zobowiązań),
 
►wzmocnienie pozycji konkurencyjnej poprzez możliwośćwydłużenia odbiorcom terminów płatności faktur (dogodniejsze warunki kredytu kupieckiego dla odbiorcy) oraz zwiększenie atrakcyjności oferty dzięki bogatszemu asortymentowi oraz większe zakupy u dostawcy pozwalające na uzyskanie korzystniejszych cen,
 
►oszczędności w wyniku uzyskiwania rabatów u dostawców z tytułu wcześniejszego regulowania zobowiązań oraz oszczędności wynikające z kompleksowej obsługi rozliczeń wierzytelności przez BPS Faktor SA (sprawne administrowanie wierzytelnościami – księgowanie, rozliczanie, sporządzanie raportów),
 
►likwidację zatorów płatniczych, zmniejszenie ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej oraz poprawę dyscypliny płatniczej odbiorców poprzez monitorowanie przebiegu terminowości spłat i reagowanie w przypadku opóźnień (wysyłanie upomnień, monitów, telefoniczne ponaglanie odbiorców do zapłaty),
 
 ►większe bezpieczeństwo prowadzonej działalności poprzez dyscyplinowanie odbiorców i weryfikację ich wiarygodności, ograniczenie ryzyka prowadzonego biznesu dzięki ochronie przed niewypłacalnością odbiorców i nieterminową spłatą należności w faktoringu bez regresu oraz dochodzenie przeterminowanych wierzytelności (także na drodze sadowej),
 
 ►stały dostęp do wierzytelności za pośrednictwem wielofunkcyjnej platformy internetowej BPS Faktor24.
 
 

 

 Jak to działa?

 

 
 Przebieg standardowej transakcji faktoringowej przedstawia poniższy schemat:
 
 
1. Sprzedaż towarów lub usług na podstawie należnych faktur do odbiorców.
2. Podpisanie umowy faktoringowej z Klientem, cesja wierzytelności na Faktora.
3. Przekazanie wierzytelności (faktur) do Faktora wraz z dokumentami potwierdzajacymi odbiór towaru/usługi.
4. Finansowanie (wypłata zaliczek) z tytułu wykupionych wierzytelności.
5. Spłata wierzytelności przez odbiorców.
6. Rozliczenie wierzytelności z Klientem.
7. Dochodzenie wierzytelności w przypadku braku spłaty w terminie przez odbiorcę.
 
 

 

Jeżeli Twoja Firma:

 

• chce poprawić swoją płynność finansową oraz przyspieszyć spływ należności,
• dąży do poprawy terminowości regulowania należności przez swych kontrahentów,
• posiada wysoki poziom należności,
• prowadzi sprzedaż z odroczonym terminem płatności, mając długie (nawet do 180 dni) terminy płatności swoich faktur,
• ma perspektywiczne założenia i plany, które rodzą dodatkowe potrzeby w zakresie finansowania sprzedaży i w zakresie lepszej kontroli portfela należności,
• boryka się z trudnościami w ściąganiu należności,
 
to nasz faktoring będzie idealnym rozwiązaniem. Zapraszamy do naszych placówek. Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i zawsze służą pomocą.